A început licitația proiectului de reintroducere a tramvaiului în Reșița

Primăria Municipiului Reșița a lansat licitația pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice, faza DALI+PT pentru modernizarea transportului public electric cu tramvaiul si amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în municipiu. Atribuirea contractului urmează să aibă loc pe 13 noiembrie 2017.

Proiectul este finanțat prin „Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 “Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile a Programului Operational Regional 2014-2020, Obiectivul specific 4.1 “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila” si Bugetul local.” Transportul cu tramvaiul în Municipiul Reșița a fost oprit în anul 2011 din cauza infrastructurii învechite și a parcului de tramvaie cu durata de viață depășită.

Licitația (anunt de participare numarul 179538/05.10.2017) vizează atribuirea unui contract pentru 48 de luni, ce se va derula în trei etape, după cum urmează:

Faza 1: valoare estimata 565.000 lei cuprinde urmatoarele documentatii:

 • Studiu geotehnic
 • Studii topografice vizate de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
 • Expertizarea retelelor care nu au facut obiectul expertizei (retele telefonie, telecomunicatii speciale etc.), daca va fi cazul.
 • Raportul de audit energetic inclusiv fisa de analiza termica si energetica a cladirilor, respectiv certificatul de performanta energetica (pentru fiecare componenta în parte) pentru cladirile din amplasamentul depoului de tramvaie
 • DALI conform HG 907/ 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii va fi prezentata în cel putin doua faze preliminarii conform perioadei de întocmire ofertate în vederea efectuării verificărilor parțiale.
 • Devizul general întocmit conform HG 907/2016 se va prezenta astfel:
  – Un deviz general pe tot amplasamentul, pornind de la Depoul de tramvaie si linia cale care se extinde pe strazile: str. Fagarasului, bd. Republicii, Calea Caransebesului, Calea Timisoarei, bd. Revolutia din Decembrie, str. I. L. Caragiale, str. Libertații, str. Traian Lalescu, str. Paul Iorgovici, P-ta Republicii, str. Castanilor, str. Zimbrului
  – Două devize generale distincte pe următoarele obiective:

  1. Un deviz general care cuprinde lucrarile de la Depoul de tramvaie si linia cale care se întinde pe str. Fagarasului, bd. Republicii, Calea Caransebesului, Calea Timisoarei, bd. Revolutia din Decembrie, str. I. L. Caragiale, str. Libertatii, str. Traian Lalescu, str. Paul Iorgovici, P-ta Republici
  2. Un deviz general va cuprinde linia cale în continuarea strazii P-ța Republicii, str. Castanilor și str. Zimbrului

  – Un deviz general pentru materialul rulant propus

Faza 2: valoare estimata 1.450.000 lei, cuprinde urmatoarele documentații:

 • Proiectul pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor
 • Proiectul tehnic de executie, inclusiv sustinerea lui la verificatorii de proiect pe specialitati. Proiect tehnic de executie va fi demarat dupa emiterea ordinului de începere transmis de Autoritatea contractanta.
 • Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu
 • Proiectul de urmarire privind comportarea în timp a constructiilor precum si documentatia privind post-utilizarea constructiilor, conform Legii 10/ 1995 actualizata.
 • Participarea la întocmirea Cartii tehnice a constructiei si la Receptia la terminarea lucrarilor.

Faza 3: valoare estimata 340.000 lei, cuprinde asistență tehnică din partea proiectantului în timpul execuției lucrărilor.

Harta rețelei de tramvai din municipiul Reșița (desen realizat de APECC SRL Timișoara, inclus în documentația de licitație).

Traseul liniei de tramvai a muncipiului Reșița supus expertizei are o lungime de cca 10 km (9 964 m), care înseamnă de fapt, prin includerea buclelor de întoarcere, 20,8 km linie simplă.
În planşa anexată se prezintă traseul analizat, care cuprinde Depoul de tramvaie (în lungul bulevardului Republicii, vis-a-vis de hala UCMR) şi linia cale care se extinde pe străzile:

 Str. Făgărașului;
 B-dul Republicii;
 Calea Caransebeşului;
 Calea Timișoarei;
 B-dul Revoluţiei din Decembrie;
 Str. I. L. Caragiale;
 Str. Libertății;
 Str. Traian Lalescu;
 Str. Paul Iorgovici;
 Piața Republicii;
 Str. Castanilor;
 Str. Zimbrului.

Kilometrarea traseului de tramvai din Reșița s-a făcut începând de la capătul buclei de întoarcere de pe str. Făgăraşului (km 0+000), până la capătul buclei de întoarcere de pe str. Zimbrului (km 9+964).

În expertiză au fost analizate următoarele specialităţi:
– Linie cale (linie curentă şi bucle de întoarcere);
– Instalaţii electrice (linie de contact, substaţii de redresare, reţea cabluri de alimentare 600 V c.c. şi protecţie catodică);
– Construcţii Depou (hală Reparații, hală RK, Atelier, hală Vopsitorie și Spălătorie);
– Drumuri (parte carosabilă, trotuare, piste de cicliști, zone verzi);
– Poduri (4 structuri de traversare incluse în traseu);
– Reţele edilitare (alimentare cu apă, canalizare ape uzate, meteorice şi mixte, gaze naturale combustibile).

Sursa: newsby.marianandrei.com

Foto: Andrei Marian